·        

     Witamy na stronie internetowej Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko – etap I”

·      Cel główny projektu:  Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w następujących budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kłodzko: budynku szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich i budynku szkoły Podstawowej w Krosnowicach

Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Mechanizm Finansowy EOG pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będących zarazem członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Lichtensteinu

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.