Integralną częścią każdego projektu finansowanego ze środków pomocowych są działania informacyjne i promocyjne, mające na celu zwiększenie jawności i publicznej świadomości dotyczącej ich realizacji.

W przypadku projektów współfinansowanych ze źródeł Mechanizmów Finansowych, działania te są dwojakiego rodzaju: Promocja i informacja na poziomie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz na poziomie pojedynczych projektów. Poniższy opis zawiera informacje o proponowanym przez  Gminę Kłodzko planie promocji projektu pn.

Cele i grupy, do których informacja i promocja są skierowane (grupy docelowe)

Głównym celem działań związanych z promocją projektu będzie poinformowanie zdefiniowanych grup odbiorców o:

- zasadach funkcjonowania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
- przedmiocie projektu
- uzasadnieniu realizacji projektu
- źródłach finansowania projektu
- korzyściach wynikających z realizacji projektu

Finansowane ze środków EOG działania informacyjne i promocyjne skierowane będą przede wszystkim do następujących grup odbiorców:
- ogółu społeczeństwa Gminy Kłodzko,

- szkół podstawowych,

- uczniów oraz ich rodziców.

Metody i środki jego wdrożenia

Tablice reklamowe i pamiątkowe -  w momencie rozpoczęcia realizacji projektu (II kwartał 2014 roku) przygotowane zostaną tablice reklamowe zawierająca informacje dotyczące przedmiotu projektu, źródeł finansowania  i wielkości wsparcia. Tablica ta zostanie umieszczona na budynkach, które zostaną objęte termomodernizacją.  W ciągu 3 miesięcy od zakończenia realizacji projektu tablice zastąpione na stałe przez tablice pamiątkowe,. Tablice zostaną wykonane i zamieszczone zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej Biura Mechanizmów Finansowych. Wytyczne dla tworzenia i zamieszczania tablic reklamowych oraz tablic pamiątkowych są opisane w Załączniku A oraz na stronie internetowej Biura Mechanizmów Finansowych.

Plakaty - w celu informowania opinii publicznej o roli odgrywanej przez Mechanizmy Finansowe w zakresie wsparcia projektu. Plakaty te będą na stałe umieszczone w ogólno dostępnym miejscu na terenie modernizowanych budynków, wywieszone także zostaną     w siedzibie Gminy Kłodzko na tablicy informacyjnej.

 Materiały informacyjne zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu przygotowane zostaną materiały informacyjne (ulotki) na temat projektu. Materiały te zawierać będą informacje na temat źródeł finansowania projektu, celu realizacji projektu oraz korzyści płynących z jego realizacji. W celu dotarcia do większej liczby odbiorców, informacje zawarte w przygotowanych ulotkach umieszczone zostaną w wersji elektronicznej także na stronie internetowej:  http://termomodernizacja.gmina.klodzko.pl

Wydarzenia informacyjne - istotnym elementem w realizacji planu promocji projektu będzie  organizacja spotkań dla grupy odbiorców działań promocyjnych Głównym celem tego typu inicjatyw będzie przekazanie informacji na temat realizowanego projektu.

Każdorazowo organizatorzy informować będą Biuro Mechanizmów Finansowych o tych wydarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby było możliwe zorganizowanie stosownego ich udziału, jeżeli będzie to uznane za konieczne. Wnioskodawca planuje przeprowadzić kampanię informacyjną na temat projektu podczas zebrań wiejskich organizowanych w pierwszym i drugim kwartale 2015 roku w 35 miejscowościach. Wnioskodawca dotrze dzięki temu do szerokiego grona mieszkańców Gminy Kłodzko. Zorganizowana także zostanie konferencja dla uczniów szkół w których będzie realizowany projekt – konferencja będzie miała na celu promowanie Mechanizmu Finansowego wśród dzieci i młodzieży a także propagowanie zachowań w sferze oszczędzania energii. Konferencja zostanie zorganizowana przez pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za ochronę środowiska. Wnioskodawca planuje organizację 3 wydarzeń prasowych (na początku projektu, t w trakcie realizacji oraz na końcu projektu) -  w prasie o zasięgu lokalnym zostaną zamieszczone informację na temat realizowanego projektu jego finansowaniu oraz celach. 

Każdorazowo organizatorzy informować będą Biuro Mechanizmów Finansowych o tych wydarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby było możliwe zorganizowanie stosownego ich udziału, jeżeli będzie to uznane za konieczne.

Ze względu na przedmiot projektu planuje się uruchomienie strony www. projektu, na której umieszczane będą wyniki postępujących prac oraz prowadzona będzie dodatkowa promocja projektu.

Zakresy odpowiedzialności za jego wdrożenie

Wyznaczony przez Wnioskodawcę kierownik projektu odpowiedzialny będzie za bieżące monitorowanie projektu, koordynację prac zespołu  oraz przygotowywanie raportów cząstkowych z realizacji inwestycji. Ponadto w jego gestii leżeć będą zadania związane                    z promocją projektu.

W każdym raporcie składanym przez kierownika projektu zawarty będzie paragraf dotyczący postępu prac w zakresie promocji projektu. W przypadku konieczności podjęcia działań korygujących, odpowiednie sugestie zostaną przedstawione przez Komitet Monitorujący,                 a następnie wdrożone przez Kierownika projektu.

 

 

 

 Przed budynkami szkół objętych Projektem, zgodnie z Planem promocji projektu zamieszczono tablice informacyjne.